Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Sosyal Sorumluluk Projeleri Kapsamında Yer Alan Projelere Başvuru Başlamıştır

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Trakya Tıp Öğrencileri Birliği'nin ortak çalışması ile, fakültemiz yönetmeliğinde yer alan Sosyal Sorumluluk Projeleri (SSP) kapsamında olan projelerimiz için başvuru süreci başlamıştır.

SSP Kapsamındaki Trakya Tıp Öğrencileri Birliği (TURKMSIC) Projeleri:

  • Diyabet Farkındalık Etkinliği
  • Edirne Halkını HIV/AIDS ve CYBE Hakkında Bilinçlendirme Projesi
  • Obezite Farkındalık Etkinliği

Başvurular için http://tip.trakya.edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Yıl sonunda projede aktif bir şekilde yer alarak başarılı bulunan öğrencilerin, sınıf geçme başarı notuna 2 (iki) puan eklenir. Bir öğrenci birden fazla projeye katılabilir ancak en fazla bir projeden puan alma hakkı vardır. Kontenjan gereği bir öğrencinin bir projeye kayıtlanma hakkı olacaktır. Ancak öğrenciler istedikleri projelere sayı kısıtlaması olmadan başvurabilir. Projeye kayıtlar proje önerisi verenler hariç ilgili projeye başvuru sırasına göre yapılır. Öğrenci kayıtları proje sayısı ve kontenjan toplamına göre sınırlıdır.

Ayrıntılı Bilgi

Tüm dünyada sağlık hizmeti verenler ve sağlık hizmeti alanlar yeniliklere gereksinim duymaktadır. Bunun sebebi dünya değiştikçe hekimliğin de değişmesi, hizmet alanlarının algı ve beklentilerinin yeniden şekillenmesi, tüm paydaşların beklentilerinin ve önceliklerinin ciddi farklılıklar göstermesidir. Fakat bu yenilikleri gerçekleştirmek için pek çok engel de mevcuttur.

Dünya Sağlık Örgütü, tüm hekimlerde bulunması gereken özellikleri “beş yıldızlı doktorlar” olarak tanımlamıştır. Bu beş yıldızlı hekimler bakım sağlayan, iletişim kuran, karar veren, toplum lideri olan, yöneten hekimler olarak ifade edilmektedir. Bu gereksinimler, tüm dünyadaki tıp eğitiminde yenilikleri ve değişim ihtiyacını beraberinde getirmiştir.

Tıp eğitimi de sağlık alanı ve eğitim alanındaki yeni beklentileri karşılamak için yeniliklere gitmek ve zamana uyum sağlamak zorundadır. Modern eğitim sistemi aktif öğrenmeyi, grup ve takım çalışmalarını ön plana çıkarmaktadır. Tıp eğitimi sağlık alanındaki gelişimi yakalamanın yanında toplumla iç içe olan bir meslek eğitimi olduğu için, önemli sosyal becerilerin kazanılmasına da katkıda bulunmalıdır.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Sosyal Sorumluluk Projeleri (TÜTF-SSP) 2019-2020 eğitim öğretim yılında sosyal sorumluluk projeleri şeklinde, en az bir danışman öğretim üyesi eşliğinde küçük çalışma grupları halinde planlanmıştır. Bu projeler, katılan öğrencilerin yılsonu başarı notuna 2 puan olarak etki edecektir. TÜTF-SSP toplumsal sorunlara yaklaşmak, toplumsal farkındalık oluşturmak için, sağlık, sanat, teknoloji ve spor alanlarını içeren, üniversitenin her kesiminden öğretim üyelerinin yanında sivil toplum kuruluşları ve kamu kuruluşlarının da dahil olabileceği, her yıl sayısının arttırılması planlanan projelerdir.

Her yıl tıp fakültesi öğrencileri ilan edilen projelerden tercihlerini yapacaklar ve tercih sırasına göre projelere yerleşeceklerdir. Küçük çalışma grupları ile proje tanıtımı, çalışma planlanması ve uygulamalar gerçekleşecektir. Grupların faaliyet raporlarını, sene sonunda sözlü sunum ya da poster sunumu şeklinde sunmaları planlanmaktadır. Öğretim üyeleri proje grubunda yer alan her öğrenciyi yıl sonu değerlendirme formunda yer alan kriterlere göre değerlendirecek ve not verecektir.

Uygulanan üniversitelerde alınan geri bildirimlerde öğrencilerin araştırarak kendi kendine öğrenebilme, bilgiye ulaşmak için kütüphane, internet gibi bilgi kaynaklarını kullanma, öğrenilen bilgiyi karşıdakine anlatma ve aktarabilme, ve bu bilgiyi entegre edebilme becerisi, çalışma planı oluşturma, karar verme becerisini geliştirme, sözlü ve poster olarak sunum hazırlama konularında fayda sağladığını; meslek hayatına daha iyi hazırlama, öğrenme motivasyonunu arttırma, kişiler arası ilişkiler, ekip çalışmasına yatkınlık sağlama konusunda faydalı olduğu ifade edilmiştir. Bu uygulamalar öğrencilerin büyük çoğunluğunda memnuniyet yaratmakta ve ilgi çekici bulunmaktadır.

TÜTF-SSP tıp fakültesi öğrencilerinin klinik ve toplumsal uygulamalara adım atmasını, aktif öğrenmeyi, akran eğitimini, işbirliğini içermektedir. Akademik gelişimin yanında bilişsel ve sosyal becerilere katkıda bulunmakta ve empati becerisini de arttırmaktadır. Öğretim üyeleri ile yakın olma ve zaman geçirmenin öğrencilere aidiyet duygusu ve özgüven kazandırdığı da görülmektedir. Bilimsel ve akademik anlamda örnek bireyleri rol model alabilme olanağı da sunmaktadır.

Sosyal sorumluluk projeleri, her yıl yeni proje başlıklarının eklendiği toplumsal farkındalık oluşturan, toplumsal sorunlara yaklaşımı, topluma yönelik sağlık, sanat, teknoloji, çevre ve spor alanlarını içeren sadece Tıp fakültesi öğretim üyeleri değil gerektiğinde sosyal bilimler, güzel sanatlar ve mühendislik fakültelerinden öğretim üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları ile birlikte yürütülen projelerdir. Her yıl eğitim-öğretim yılı başında Tıp Fakültesi öğretim üyeleri, fakülte dışı öğretim üyeleri, öğrenciler ve dış paydaşlardan (Sağlık Müdürlüğü, Tabip Odası, Belediye Başkanlığı vs.) proje teklifinde bulunmaları istenir. Proje teklifleri bu amaçla oluşturulan başvuru formları kullanılarak yapılır. Proje teklifleri Sosyal Sorumluluk Projeleri Komisyonu tarafından değerlendirilerek, kabul edilenler Dekanlığa sunulur. Fakülte Kurulunda kesinleşen projeler ilan edilir. Öğrencilerin projelere katılmasında gönüllülük esastır. Sosyal sorumluluk projeleri Tıp Eğitimi Programının ilk 3 sınıfında uygulanır. Dekanlık bu projeleri ilân eder ve çalışacak öğrenciler bu projelere kayıt yaptırırlar. Her bir projeye dekanlık tarafından bir sorumlu öğretim üyesi atanır. Yıl sonunda sorumlu öğretim üyesinin doldurduğu başarı değerlendirme formuna göre başarılı bulunan öğrencilerin, sınıf geçme başarı notuna 2 (iki) puan eklenir. Bir öğrenci birden fazla projeye katılabilir ancak en fazla bir projeden puan alma hakkı vardır. Projeye kayıtlar proje önerisi verenler hariç ilgili projeye başvuru sırasına göre yapılır. Öğrenci kayıtları proje sayısı ve kontenjan toplamına göre sınırlıdır.

 

Ek Resimler
Bu içerik 25.12.2019 tarihinde yayınlandı ve toplam 362 kez okundu.